รูปเพื่อนในกลุ่ม

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่ 13 ก.พ. 2551

1. ได้รู้ว่าการประเมินพฤติกรรมหรือการวัดผลเด็กทำได้ โดย
1.1. สังเกต 1.2. สนทนา 1.3. ดูจากผลงานและชิ้นงาน
2. เครื่องมือในการสังเกต คือ แบบสังเกตซึ่งมีอยู่ 2 แบบ ได้แก่
2.1. การใช้คำถามปลายเปิด ( แบบกลอก )
2.2. การใช้คำถามปลายปิด ( แบบติก )
* ส่วนใหญ่ครูอนุบาลจะใช้ เครื่องมือในการสังเกตแบบปลายเปิด *
3. กิจกรรมทางภาษา มี
3.1. กิจกรรมการฟัง ได้แก่ การฟังแล้วปฎิบัติตาม เช่น การฟังและปฎิบัติตามจินตนาการ การฟังแล้วปฎิบัติตามคำสั่ง
การฟังแล้วปฎิบัติตามจังหวะ การฟังเพื่อฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม ฯลฯ
3.2. กิจกรรมการพูด ได้แก่ การให้เด็กได้พูดประชาสัมพันธ์ การให้เด็กได้พูดโฆษณาสิ่งของ การให้เด็กพูดบทบาทสมมุติ ฯลฯ
3.3. กิจกรรมการอ่าน ได้แก่ การให้เด็กอ่านนิทานจากภาพหรือตัวหนังสือ การอ่านข่าวหรืออ่านป้ายโฆษณา การอ่านจากท่าทางหรือการอ่านจากปาก
3.4. กิจกรรมการเขียน ได้เเก่ การเขียนชื่อ การวาดภาพ การบรรยายภาพ การตกเเต่งงานประดิษฐ์ ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น: